Dövlət Qulluğu Konstitusiya Onlayn Sınaq Testi
Dövlət Qulluğu Konstitusiya Onlayn Sınaq Testi

1. “Məsuliyyət” maddəsində aşağıdakılardan hansı müəyyən olunmayıb?

2. AR Konstitusiyasina əsasən doğru olan müddəanı seçin:

3. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri doğru deyildir?

4. Aşağıdakılardan hansı biri yanlışdır?

5. Hər bir şəxs:

1. AR Konstitusiyasına əməl etməlidir 

2. AR qanunlarına əməl etməlidir

3. başqa şəxslərin hüquqlarına hörmətbəsləməlidir

4. başqa şəxslərin azadlıqlarına hörmətbəsləməlidir

5. qanunla müəyyən edilmiş digər vəzifələriyerinə yetirməlidir

6. Tənqidə görə təqib qadağandır fikri hansı maddəyə aiddir?

7. AR Konstitusiyasına uyğun olaraq mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə hansı hüquqlarından ibarətdir?

1. Əmlaka sahib olmaq 

2. Əmlakdan istifadə etmək

 3. Onun barəsində sərəncam vermək

4. Onun barəsində qərar vermək 

8. AR Konstitusiyanın birinci bölməsində əks etdirilmiş ____ əlaqədar AR Konstitusiyasına ___ təklif edilə bilməz.

9. AR Konstitusiyasına görə iqtisadi inkişaf və dövlətlə bağlı müddəalardan düzgün olanları seçin:

1. Azərbaycan dövləti azad sahibkarlığatəminat verir; 

2. Azərbaycan dövləti bazar münasibətləriəsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatıninkişafına şərait yaradır; 

3. Azərbaycan dövləti xalqın və hər birvətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onunsosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsiqayğısına qalır  ; 

4. Hər kəs qanunla qadağan edilməmiş digəriqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər; 

5. AR-da iqtisadiyyatın inkişafı xüsusimülkiyyət növünə əsaslanaraq xalqınrifahının yüksəldilməsinə xidmət edir;

6. Azərbaycan dövləti iqtisadimünasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir. 

10. AR sərhədləri hansı akt əsasında dəyişdirilə bilər?

Dövlət Qulluğu Konstitusiya Onlayn Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!