Dövlət Qulluğu Sualları - Online Sınaq Testi
Dövlət Qulluğuna Aid Online Sınaq Testi

1. AR Konstitusiyasına əsasən müqəddəs hesab edilir:

2. Fikir hansı maddəyə aiddir? «Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir»

3. Aşağıdakı fikirlərdən hansı təqsirsizlik prezumpsiyasında təsbit olunmamışdır?

4. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipinə aid deyil?

5. AR Konstitusiyasına əsasən uyğunluğu müəyyən edin:

1. Əmək hüququ

2. Nikah hüququ

3. Ailə, uşaqlar və dövlət

a) Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına vəya mənəviyyatına təhlükə törədə bilənfəaliyyətə cəlb etmək qadağandır

b) 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyətliuşaqlar əmək qabiliyyəti olmayanvalideynlərini saxlamağa borcludurlar.

c) Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyəetmək valideynlərin həm hüququ, həm dəborcudur. 

d) Fərdi və kollektiv əmək mübahisələriqanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada həlledilir.

e) Heç kəs zorla işlədilə bilməz.

6. AR Konstitusiyasına əsasən uyğunsuzluğu müəyyən edin.

1. Yaşamaq hüququ - Müstəsna cəza tədbirikimi ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək, yalnızdövlətə, insan həyatına və sağlamlığına qarşıxüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunlamüəyyən edilə bilər. 

2. Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququ -Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna 

7. AR Konstitusiyasına əsasən verilən müddəa hansı subyektin adından göstərilmişdir?

“Bazar münasibətləri əsasında sosialyönümlü iqtisadiyyatın inkişafına şəraityaradır, azad sahibkarlığa təminat verir,iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa vəhaqsız rəqabətə yol vermir.” 

8. AR Konstitusiyasına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

a) AR vətəndaşı heç bir halda AR-dan qovulavə ya xarici dövlətə verilə bilməz. 

b) Heç bir halda heç kəs din, vicdan, fikir vəəqidəsini açıqlamağa məcbur edilə bilməzvə bunlara görə təqsirləndirilə bilməz. 

c) Hər kəs qanunla qadağan olunmayanhərəkətləri edə bilər və heç kəs qanunlanəzərdə tutulmayan hərəkətləri etməyəməcbur edilə bilməz. 

d) Hər kəsin qanunla qadağan olunmayanüsul və vasitələrlə öz hüquqlarını vəazadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır.

e) AR vətəndaşı AR vətəndaşlığından (onunqanunla müəyyən edilmiş itirilmə hallarıistisna olmaqla) məhrum edilə bilməz.

9. Fikir hansı maddəyə aiddir?

- "Hər kəs tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır" 

10. AR vətəndaşının AR-dan qovulması qaydası nə ilə müəyyən edilir?

Dövlət Qulluğu Sualları - Online Sınaq Testi

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!