Online Kimya Tesi - Pulsuz Sınaq İmtahanı
Abityeiyentlər və şagirdlər üçün kimya fənni üzrə onlayn pulsuz sınaq imtahanı.

1. Kükürdün normal halda maksimum oksidləĢmə dərəcəsi neçədir?

2.

2.

3.

3.

4. Sxemə əsasən 0.3 mol XO-nun kütləsini tapın.

4. Sxemə əsasən 0.3 mol XO-nun kütləsini tapın.

5. Hansı sıradakı elementlər allotropik ĢəkildəyiĢmə əmələ gətirir

6. 2 molunda 6 mol ümumi atom saxlayan X2On maddəsində oksigenin kütləsinin X2On -nin kütləsindən asılılıq qrafiki verilib. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın.

6. 2 molunda 6 mol ümumi atom saxlayan X2On maddəsində oksigenin kütləsinin X2On -nin kütləsindən asılılıq qrafiki verilib. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın.

7. Aşağıdakılardan hansı gübrə deyil?

A) F2 B) Cl2, Br2

8.Karbonla reaksiya qabiliyyətli halogen və ya halogenlər hansıdır?

9. X, Y, Z maddələrini təyin edin.

9. X, Y, Z maddələrini təyin edin.

10.

10.

11. Kimyəvi ĢüĢəsinin tərkibində hansı element yoxdur?

12. Müəyyən Ģəraitdə suda məhlulda duzun həllolma əmsalı (Kh) 200q/l olarsa, 5 litr suda neçə qr duz həll olar?

Online Kimya Tesi - Pulsuz Sınaq İmtahanı

Bilmək Hər Şeyi Dəyişir

REAKSİYANIZ?


Siz həmçinin bəyənə bilərsiniz

Comments

https://edu.mir.az/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!